کافی نت سها - فروشگاه محصولات فایلی سُها (بانک پاورپوینت)

کافی نت سها - فروشگاه محصولات فایلی سُها (بانک پاورپوینت)

کافی نت سُها * * * تهیه و ارائه انواع مقالات ، پروژه های دانشجویی ، تحقیق ، پاورپوینت ؛ با قیمت های مناسب

آمار سایت

نظرسنجی سایت

نظر شما در مورد سایت soha20.ir چیست؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 331
  • بازدید دیروز : 483
  • بازدید کل : 216060

فصل سوم روانشناسی تربیتی - ویژگی های عاطفی اجتماعی یادگیرندگان


فصل سوم روانشناسی تربیتی - ویژگی های عاطفی اجتماعی یادگیرندگان

پاورپوینت فصل سوم روانشناسی تربیتی - ویژگی های عاطفی اجتماعی یادگیرندگان در 39 اسلاید همراه با تصاویر زیبا و قابل ویرایش

 

بخشی از متن :

هدف مهم آموزش و پرورش:

شکوفا کردن شخصیت کامل دانش آموزان و پرورش ارزشهاي متعالی

رشد روانی – اجتماعی و مضامین تربیتی آن

 

مراحل رشد روانی – اجتماعی از نظر اریکسون

اریکسون: رشد شخصیت در طول زندگی اتفاق می افتد.

 

مراحل رشد روانی – اجتماعی از نظر اریکسون با هشت مرحله که چهار مرحله اول آن به موازات مراحل فرویدي است. یعنی در هر مرحله بنابر موفقیت یا عدم موفقیت، تحول در جهت مثبت یا منفی تحقق می یابد. به همین دلیل هر مرحله با دو مفهوم عملا متضاد مشخص شده است.

مرحله اول اعتماد در برابر عدم اعتماد:

در این مرحله کودك نیاز دارد با دیگران رابطه برقرار کند تا از این راه نیازهاي خود را تأمین نماید. مراقبتهاي منظم و محبت آمیز براي ایجاد احساس اعتماد در کودك ضروري است.

این مرحله نه فقط به دلیل لذت دهانی بلکه به این دلیل که در حین تغذیه رابطه اعتماد یا عدم اعتماد بین کودك و مادر بوجود میاید اهمیت دارد. کیفیت روابط مادر با کودك به مراتب از کیفیت تغذیه کودك مهمتر است. اگر نیازهاي کودك به موقع ارضا شود و والدین عواطف واقعیرا به کودك نشان دهند، احساس امنیت، آرامش و اطمینان میکند. و اگر توجه به کودك ناکافی و ناپایدار یا منفی باشد، کودك احساس ترس و شک میکند.

 

مرحله دوم؛ استقلال رأي در برابر شک و تردید:

در این مرحله، رشد جسمی کودك، زمینه را براي تجربه هاي گسترده تر آماده میکند. اگر کودك بیش از توانایی خود بکوشد و ارزیابی درستی از تواناییهاي خود نداشته باشد به دودلی میرسد که ممکن است در برخورد با محیط به تواناییهاي خود اعتماد نکند. بنابراین، ضمن اینکه محیط با توجه به تجارب آزماد کودك زمینه را براي ایجاد استقلال فراهم میکند، راهنماییها و کمکهاي بموقع، به دلیل بیمهارتی کودك، ضرورت دارد تا از بروز دودلی و تردید در او جلوگیري شود. به عبارت دقیقتر، مریان باید کودکی که مشغول کاري خارج از تواناییاش است، به فعالیتهایی سوق دهند که قادر به انجام دادن آن است.

 

مرحله سوم؛ ابتکار در برابر احساس گناه:

ابتکار، خصوصیت مسئولیت پذیري را به استقلال اضافه کرده، آن را جهت می بخشد.

ولی در این دوره این خطر وجود دارد که اگر این نیروي اضافی کودك به جاي به کاررفتن در ابتکار «اعمال تهاجمی و اجباري» مانند حسادت مفرط تبدیل شود، کودك احساس گناه خواهد کرد.

اگر به کودك،ابتکار عمل داده شود و والدین به سؤالات او پاسخ دهند، تمایل به کشف در او تقویت میشود، در غیر این صورت این احساس ایجاد میشود که فعالیت ها و سؤالهایش مورد توجه نیست یا حتی بیارزش و موجب مزاحمت است. پذیرش و محبت با ثبات به کودك اطمینان و اعتماد میدهد. پدر و مادر باید در خانواده، فضایی حمایت کننده و عاري از تهدید پدید آورند، به نحوي که کودك به اعمال خود اعتماد کند.

 

مرحله چهارم؛ سازندگی در برابر احساس حقارت:

به نظر اریکسون، کودك بعد از همانند سازي با والد همجنس (پدر یا مادر) و فائق آمدن بر مشکلات به این مرحله میرسد. کودك در این مرحله باید انتظارات و آرزوهاي گذشته را فراموش و تصورات بی حد و حصر خود را محدود کند و از قوانین محیط خویش، حتی در خواندن، نوشتن و حساب کردن نیز تبعیت کند. در این مرحله، کودك با انجام کارها به شناخت میرسد، یعنی به سازندگی دست مییابد. خطر این مرحله در احساس بیکفایتی و حقارتی است که به کودك دست میدهد. اگر کودك به ساختن و انجام کارها تشویق شود و مجاز باشد که آنچه را شروع میکند به پایان برساند و براي کوششهایش تحسین شود، سازندگی حاصل میشود. اگر کوششهاي کودك مزاحمت تلقی شود و تلاشهایش مورد استهزاء قرار گیرد، کودك احساس حقارت خواهد کرد.

نظره اریکسون در زمینه احساس حقارت، اجتناب از نظام نمرهاي را اهمیت بخشیده است.

بررسی شرایط تربیتی خانواده و تأثیر آن بر رفتار کودك به دو دلیل اهمیت دارد:

اول به دلیل تبیین تفاوتهاي فردي در مدرسه است که معلم باید بداند که حتی یک خانواده ممکن است دو دانش آموز کاملا متفاوت به مدرسه تحویل دهد.

دوم اینکه، روابط و شرایط خانوادگی،زمینه هاي متفاوتی در یادگیري و انگیزش دانش آموز ایجاد میکند. به طور کلی گرمی خانواده مهمترین عامل سازگاري کودك است.

 

مرحله پنجم؛ هویت یابی در برابر آشفتگی نقش:

به نظر اریکسون، مهمترین مسأله نوجوانی، شکلگیري هویت است. مفهوم هویت دو جنبه دارد: از یک سو احساسی است که فرد از خود دارد، یعنی خودسنجی، و از سوي دیگر، روابط بین هویت شخصی و توصیف هایی است که دیگران (افرادي که براي فرد مهمند) از او دارند.

 

تصور از خود: به اعتقاد سالیوان، تصور فرد از خویش، ناشی از بازتاب ارزیابیهاي دیگران است.فضاي پذیرش و تأیید و حمایت، به کودك کمک میکند تا مفهوم مثبتی از خود به دست آورد. کودك تا رسیدن به نوجوانی سه پایگاه اجتماعی را تجربه میکند که هر یک در تصور از خود نقش اساسی دارد؛

این سه پایگاه عبارتند از:

خانواده، گروه همسالان و مدرسه.

 

مدرسه می تواند با توجه به توانایی هاي دانش آموزان، وضعیت موجود آنها را شناسایی کند و با ارزش گذاري بر تلاش آنها، بتدریج نحوة جدیدي از تبیین رویدادها را براي آنها فراهم کرده، نگرش دانشآموزان را نسبت به خویشتن و روابط با همسالان تغییر دهد.
به نظر اریکسون در بعضی از موارد، جوانانی که نمیتوانند با سردرگمی ناشی از نقش جنسی و شغلی خود روبرو شوند، هویتی منفی انتخاب می کنند.

در مورد شکل گیري هویت، مارشیا چهار موقعیت را در فرایند هویت یابی مشخص می کند:

نیل به هویت

هویت دیررس

هویت زودرس

آشفتگی هویت

در مرحلۀ «نیل به هویت»، فرد در جستجوي هویت است؛ به گونه اي که براي دستیابی به استقلال فکري، ارتباط صمیمی با دیگران، استدلال هاي اخلاقی پیشرفته و نیز همرنگ شدن با دیگران یا احساس عزت نفس از طریق گروه، نهایت تلاش روانشناختی خود را به کار میگیرد. در «هویت دیررسی» یا «مهلتخواه» فرد در میانۀ راه بحران هویت است. افراد این موقعیت درسطح بالایی از عملکرد روانشناختی قرار دارند و از نظر تحول فکري، اخلاقی و ارتباط با دیگران پیشرفته اند.

در مرحلۀ «هویت زودرس»، افراد در پی اکتشاف نیستند و براي همرنگ شدن با گروه و پیشگیري از به خطر افتادن عزت نفس خود نسبت به تقاضاهاي گروه حساسند؛ بنابراین، مطابق عرف عمل میکنند و معیارهاي رفتاري پذیرفته شده را میپذیرند. سرانجام در موقعیت «آشفتگی هویت» افراد احساس مشخصی نسبت به اعتقادات خود ندارند و در مورد غزت نفس خود بسیار حساسند. افکارآنها نامنسجم است و در ارتباط برقرار کردن با دیگران با مشکل مواجهند.

مرحله ششم؛ صمیمیت در برابر انزوا:

به نظر اریکسون،صمیمیت،توانایی تعهد به یک ارتباط است بدون اینکه هویت خود از بین برود. جوانان باید به همکاري اجتماعی و روابط شغلی بپردازند؛ همچنین ازدواج کنند. اگر آنها در برقرار چنین ارتباط هایی ناتوان باشند، تنها خواهند ماند.

مرحله هفتم؛ باروري و تولید در مقابل رکود:

طبق نظریۀ اریکسون، یک فرد با تجربه باید کاري بیشتر از برقراري صمیمیت با دیگران انجام دهد. فرد نیاز دارد که مورد نیاز باشد و به افراد جوانتر جامعه یاري کند. باروري، شامل راهنمایی و هدایت نسل بعدي است؛ اگرفردي در تحقق این امر موفق نشود، ممکن است احساس رکود و بیحوصلگی و پوچی کند.

مرحله هشتم؛ وحدت خود در مقابل یأس و ناامیدي:

یأس و ناامیدي در اواخر زندگی، از عدم حل مناسب تضادهاي دورههاي قبل ناشی میشود؛ در این وضع، فرد احساس بیزاري از خو بروز میدهد و عمر باقی مانده را با افسوس و پشیمانی علاج ناپذیري میگذراند. در مقابل، گذر سالم از مراحل هفتگانۀ پیشین، منجر به سازگاري روانی ـ اجتماعی و احساس پایداري از خود می شود.

مارسیا پس از تحلیل نظریه اریکسون در زمینه هویت، تفاوت های فردی در این زمینه را در دو بعد جستجو و تعهد مشخص کرد.

از نظر مارسیا مقدار جستجو و تعهد در هر فرد، موقعیت او را در یکی از این چهار وضعیت مشخص می کند :هویت موفق، هویت دیررس، هویت زودرس و آشفتگی هویت.

 


مبلغ واقعی 119,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 89,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آبان ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 500

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدرسان شریف آزمون

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدرسان شریف آزمون

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آزمون های 1380 تا 1392 مجموعه روانشناسی با پاسخ تشریحی (چاپ ششم مدرسان شریف پائیز 1392) شامل دروس: متون روانشناسی به زبان انگلیسی، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، روانشناسی رشد، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، روانشناسی صنعتی ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز

دانلود کتاب صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط ملت عشق رمان مرغ دریایی ...

دانلود سه نمونه فرم خام تسويه حساب پرسنلی با فرمت

دانلود سه نمونه فرم خام تسويه حساب پرسنلی با فرمت

دانلود سه نمونه فرم خام تسويه حساب پرسنلی با فرمت های Word، PDFو Excel در اين پست سه نمونه فرم خام تسويه حساب پرسنلی کارفرما با کارگر یا کارمند با فرمت های ورد(Word)، پی دی اف (PDF)و اکسل(Excel) قابل ويرایش را با قيمت بسيار ناچيز جهت دانلود خدمت شما عزیزان قرارداده ايم. پس از خریداری ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

کتاب فارسی تئوری و مسائل ارتعاشات مکانیکی

کتاب فارسی تئوری و مسائل ارتعاشات مکانیکی

کتاب فارسی تئوری و مسائل ارتعاشات مکانیکی برخی سرفصل ها معرفی پدیده ارتعاش فرایند تحلیل ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی اصل پایستگی انرژی سیستمهای دو و چند درجه آزادی معادله لاگرانژ ارتعاش آزاد یک سیستم میرا مسائل ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل مبانی مدیریت اسلامی تالیف محمدرضا

دانلود کتاب کامل مبانی مدیریت اسلامی کتاب کامل مبانی مدیریت اسلامی تالیف محمدرضا سرمدی ...

نکات کلیدی و جامع درس «شناخت اماکن تاریخی ایران»

نکات کلیدی و جامع درس «شناخت اماکن تاریخی ایران»

شناخت اماکن تاریخی ایران از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی، جهانگردی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «تاریخ فرهنگ ایران» تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد که توسط انتشارات مهکامه در 360 صفحه منتشر شده ...

خدای جنگ 2 ps2 برای اندروید

خدای جنگ 2 ps2 برای اندروید

دانلود بازی God of War2 برای اندروید بازی خدای جنگ God Of War 2 سر انجام پس از مدتی انتظار برای اندروید منتشر شد. بازی خدای جنگ God Of War 2 سر انجام پس از مدتی انتظار برای اندروید منتشر شد.بدون شک همه شما و مخصوصا کسانی که کنسول نسل دوم شرکت سونی را دارا بوده اند تنشان به تنه خدای جنگ ...

فاکتور هوشمند تحت اکسل با گرافیکی زیبا (حرفه ای و

فاکتور هوشمند تحت اکسل با گرافیکی زیبا (حرفه ای و

در هر کسب و کاری وجود فاکتور تبادل کالا یک ضرورت غیر قابل انکار است فرقی نمی­ کند که معاملات جزئی یا کلی باشند در هر صورت باید فاکتورهای خرید فروش در بازار طبق استاندارد قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد. در این پست قصد دارم برنامه تحت اکسل صدور فاکتور رسمی و ...

دانلود جزوه آمار و روش تحقيق دکتر حبيبي

دانلود جزوه آمار و روش تحقيق دکتر حبيبي

دانلود جزوه دست نویس آمار دکتر حبيبي آمار و روش تحقيق روانشناسي براساس تدريس کارگاه ...

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاری + تفسیر نوع فایل: (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

طرح کامل توجیهی پرورش متراکم ماهیان گرمابی (

طرح کامل توجیهی پرورش متراکم ماهیان گرمابی (

طرح کامل توجیهی پرورش متراکم ماهیان گرمابی (کپور) ویرایش 99 تجهیزات مورد نیازطرحبا توجه به نوع فعالیت ، طراحی استخرها انجام می گیرد وتاسیسات و تجهیزات موردنیازنیز بر اساس میزان تراکم ماهی ووضعیت کمی و کیفی آب طراحی و نصب می گردند.نظر به استفاده مجدد از آب بازیافتی ، ...

آموزش فعال کردن چشم سوم

آموزش فعال کردن چشم سوم

چشم سوم دروازه ای بین دنیای ماوراء و دنیای مادی است و می توان با چشم سوم کارهایی مانند طی الارض ، دیدن مسافت های دور ، خواندن و کنترل ذهن افراد ، دیدن موجودات ماورایی و خیلی کارهای فوق العاده دیگر... انجام داد. چشم سوم نیرویی نهفته در بدن همه انسان ها است که می توان با انجام ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود رایگان کتاب ما نمیمیریم گفتگوی عجیب جرج

دانلود رایگان کتاب ما نمیمیریم گفتگوی عجیب جرج

(ما نمیمیریم)زامیاتین در ما دنیایی را به تصویر میکشد که ملت در آن نه به اسم که با عدد و حرف ،(ما نمیمیریم) حرف مصوت برای زنان، و حرف نامصوب برای مردان خوانده میشوند و در شهری شیشه ای و غرق در نور، در خانه های مکعب شکل به هم چسبیده، به سر می برند. (ما نمیمیریم)در خیابان های کاملا سر ...

جزوه کنکور مدارهای الکتریکی دکتر کارو زرگر

جزوه کنکور مدارهای الکتریکی دکتر کارو زرگر

دکتر کارو زرگر مولف کتابهای مدارهای الکتریکی انتشارات پوران پژوهش و یکی از معروفترین اساتید درس مدار کنکور کارشناسی ارشد میباشند که جزوه کلاس کنکور ایشون در 190 صفحه با کیفیت عالی خدمتتون ارایه میشود. ...

استان فارس - کافی نت سها - 07144532022

کلیه حقوق این سایت برای مدیر و نویسنده سایت محفوظ است. دوستانی که مایل هستند می توانند از طریق بازاریابی با ما همکاری نمایند.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما